YÖNERGE ve YÖNETMELİKLER

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Üniversitesine bağlı bütün enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Fatih Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Enstitü: Fatih Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
c) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Fatih Üniversitesine bağlı fakültelerdeki lisansüstü eğitim-öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını,
ç) Enstitü Kurulu: Fatih Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,
d) Enstitü Yönetim Kurulu: Fatih Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü yönetim kurulunu,
e) İngilizce hazırlık programı: Fatih Üniversitesi Hazırlık Okulu Müdürlüğünde yürütülen İngilizce hazırlık programlarını,
f) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
g) Rektörlük: Fatih Üniversitesi Rektörlüğünü,
ğ) Senato: Fatih Üniversitesi Senatosunu
h) (Ek 01/08/2009-27306) AKTS:  Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Program açmanın yöntemi, ölçütleri ve öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) (Değ. 21/04/2011-27912) Her program için öğrenci kontenjanı ile adayların birden fazla programa başvurup, başvuramayacağı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenip Rektörlüğe önerilir. Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını ve başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ilan ederek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlemyapılır.
(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile ALES’den başvurduğu programın puan türünde minimum 55 standart puan almış olması gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır. Üniversitelerarası Kurulun belirledikleri dışında, bir yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato belirler.
(3) Doktora programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte veya yüksek lisans diplomasına veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuracak adayın ALES’den başvurduğu programın puan türünde asgari 55 puan almış olması, lisans derecesinden doktora programına başvurabilmek için ise adayın ALES’den en az başvurduğu programın puan türünde Sosyal Bilimler Enstitisü için 70 puan, diğer enstitüler için 75 puan almış olması gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır. Üniversitelerarası Kurulun belirledikleri dışında, bir doktora programına hangi lisans/yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato belirler.
(4) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu her program için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturur.
(5) Yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, yabancı dil, mülakat ve ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’te alınan puanın %50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %25’i ve mülakatta alınan notun %25’inin toplamından oluşur.
(6) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı; Üniversitelerarası Kurul tarafından yayımlanan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde, ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir.
(7) Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi genel başarı notunun en az 60 olmasına bağlıdır. Genel başarı notu eşit olanlarda lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
(8) Yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre kabul edilir.
(9) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir.

Öğrenim dili, yabancı dil sınavı ve dil hazırlığı

MADDE 5 – (1) Kendi öğrenim dilinde ve Türkçe eğitim veren programlar hariç, lisansüstü öğretim dili İngilizcedir.
(2) İngilizce yürütülen programlar için adaylardan, başvuru sırasında, bir İngilizce yeterlik sınavı belgesi sunması istenir. Senato, belirli programlar için İngilizce dışında veya yanında bir başka yabancı dil yeterlik koşulunu getirebilir. Senato kabul edilebilecek dil yeterlik belgelerini ve minimum niteliğini belirler.
(3) Öğrenci kabulü için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce dil yeterliğini istenen belgelerle belgeleyemeyen adaylar, Üniversitenin İngilizce dil hazırlık programına kabul edilebilir. İngilizce dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler; bu programı en çok bir akademik yıl içerisinde tamamlar. Bu süre içerisinde yapılacak yeterlik sınavlarından enstitünün öngördüğü İngilizce yeterlik belgelerini alamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü programı adayları.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin hangi bilim dallarından olacağı ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program dersleri arasından seçilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(4) Bu programda hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bu programlardaki derslerin toplam kredisi iki yarıyıl için yirmidördü aşamaz.
(5) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü sürelerine dahil edilmez.
(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet ortalamasına katılmaz.
(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri derslere devam etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az DD ile başarmış olmak ve en az 2,00 akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2,50 akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Müteakip yılda, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrencilerin, başardıkları dersler ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Ancak özel öğrenci olarak, lisansüstü program mezuniyet kredi sayısının en çok yarısı alınabilir.
(2) Özel öğrenciliğe kabul için başvuran kişinin öğretim ücretini yatırması gerekir. Özel öğrencilere devam ettikleri ders veya derslerin başarı notunu belirten bir belge verilir.

(Ek 01/08/2009-27306)  Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler
MADDE 7/A – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılabilecek anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından iki yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.
(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili enstitü yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, diğer yüksek öğretim kurumundan aldığı notların bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.”

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Üniversitenin başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl tamamlamış olan başarılı bir öğrenci, aşağıdaki koşullarla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:
a) Önceki kurumundaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 veya 100 üzerinden 70 olması,
b) Yabancı dil sınavını, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre başarmış olması,
c) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan, doktora programları için dört yarıyıldan, lisans dereceli doktorada ise altı yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması.
(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve enstitü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş için yukardaki koşullara uygun olarak yapılan başvurular, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(3) (Değ. 01/08/2009-27306)  Yatay geçişi kabul edilen adayın programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Yatay geçişler ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri; ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, öğrencinin geldiği üniversitedeki notlarının bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Derslerin açılması, programa ve derse kayıt

MADDE 9 – (1) Genel başarı notlarına göre başvurdukları lisansüstü programa girme hakkını kazanan öğrenciler ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adayın kayıt işlemleri ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin olması gerektiğine ilgili enstitü kurulu tarafından karar verilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında en az iki derse kayıt yaptırmak zorunludur.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavları ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) (Değ. 01/08/2009-27306) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.” 
(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler; teorik derslerin % 70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zorundadır. Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır. Yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.
(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:
 
Harf Notu       Katsayı       Puan
 AA                   4,00            90-100
 BA                   3,50            85-89
 BB                   3,00            80-84
 CB                   2,50            75-79
 CC                   2,00            70-74
 FF                    0,00            0-69
(4) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) I (Eksik) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
b) S (Yeterli) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı öğrencilere verilir.
c) U (Yetersiz) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) P (Gelişmekte olan) notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.
d) (Yürüklükten kaldırılmıştır. 01/08/2009-27306)
e) (Yürüklükten kaldırılmıştır. 01/08/2009-27306)
f) NI (Katılmamıştır) notu; öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de bu Yönetmelikte tanımlanan ders yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanmaz.
g) NA (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
(5) Ağırlıklı genel not ortalaması, her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç; virgülden sonra iki hane üzerinden yuvarlatılarak verilir.
(6) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notu en düşük olandan başlayarak yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar geçerlidir.
(7) Tezli yüksek lisans programlarında dört, tezsiz yüksek lisans programlarında altı yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamasını 2.50’ye çıkaramayan öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.
(8) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az CC (2.00) olması gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 11 – (1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notuna, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama

MADDE 12 – (1) Zorunlu bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak (FF) alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, enstitü yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.
(2) Seçimlik bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.
(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, (FF) notunun yerine geçer, ancak (FF) notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

Mazeret ve izinler

MADDE 13 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim–öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izinli sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemek zorundadır.
(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.
(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

Yüksek lisans programları

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmidört krediden az olmamak üzere en az sekiz adet ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(2) Öğrenciler, kendilerine bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca bir tez danışmanı atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlendirilecek program koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, en erken üçüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez sınavına alınabilir. Başarılı olmaları durumunda kendilerine yüksek lisans diploması verilir.
(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış olduğu derslerinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması halinde daha erken mezun olabilir.
(3) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin yüksek lisans öğrenciliği ile ilişiği kesilir.
(4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.
(5) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen süre içinde öğrenimlerini bitiremeyenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.
(2) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı takdirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya ihtisaslı öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

Seminer dersi

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. Tez dersi, seminer dersinin ön şartıdır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve konusunu belirleyerek enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorundadır.
(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan bir öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.
(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.
(4) Seminer dersinden dördüncü yarıyıl sonuna kadar başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tarafından ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, kabul, red veya düzeltme kararını oy çokluğu ile verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yüksek lisans öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yüksek lisans öğrenciliği ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 20 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci yüksek lisans tezini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, Yükseköğretim Kurulunun tez yazım esaslarına göre hazırlayarak ilgili enstitüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim kurulu tarafından şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.
Danışman atanması
MADDE 22 – (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danışman belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabilim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir.

Süre

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin yüksek lisans öğrenciliğiyle ilişiği kesilir.
(2) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen süre içinde öğrenimlerini bitiremeyenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir.
Yüksek lisans diploması
MADDE 24 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 25 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini taşıması gerekir.
(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 9 krediye kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 18 kredi kadar en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programı; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 26 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ancak ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar indirilebilir. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GPA 3,00’ın altında kalan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 27 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye bildirir. Tez danışmanı değişimi atamanın son süresini izleyen yarıyıl içinde yapılır. İleriki tarihlerdeki istekler ve özel durumlar enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
(2) Tez danışmanı; o anabilim dalında görevli profesör ve doçentler veya yardımcı doçentler arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; diğer üniversitelerden, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kişilerden ve öğretim görevlilerinden seçilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Bunların hangi aylarda yapılacağı anabilim dalı başkanlıklarının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.
(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendirmek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşur.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 90, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç sekizinci yarıyılın yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava girer. İkinci sınavda da başarısız olan veya ikinci sınav hakkını kullanmayan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden dördüncü yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden altıncı yarıyıldan sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazla derslerin sayısı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ders yükü toplam 6 kredi olmak üzere ikiyi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ders yükü toplam 12 kredi olmak üzere dördü geçemez. Fazladan alınacak dersi/dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin altıncı yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin ise onuncu yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamaması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Fazladan alınan derslerin başarı notu CB’dir.
(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur. Lisans dereceli doktora programında üç yarıyıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 30 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasını süresi içinde yapmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Temmuz veya Haziran-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ya da tez izleme komitesi toplantılarına üst üste iki kez rapor sunarak katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 31 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tez jürisi, ilgili program başkanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir, ancak, diploma eki verilmez.
(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/1/2008 tarihli ve 26765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 21/11/2001 tarihli ve 24590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.

Diğer Yönetmelikler

Yönergeler

Yönetmelikler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü(Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

Fatih Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü, 34500, B.Çekmece-İST.
Tel:0 212 866 33 00, Dahili: 2652, 2603 Faks: 0 212 866 33 69
E-mail: sbe@fatih.edu.tr

Tezsiz Yüksek Lisans Programları (FÜSEM)
Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. No:13 Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 212 866 33 00, Dahili: 6033, 6031, 6032, 6000, Faks:  0 212 272 30 66

E-mail: tyl@fatih.edu.tr

© 2013 Fatih Üniversitesi
Tel: 0212 866 3300
Tüm hakları saklıdır.
Genel konularda soru ve yorumlarınız için tanitim@fatih.edu.tr adresine,
web sitesi ile ilgili soru ve yorumlarınız için webmaster@fatih.edu.tr adresine
mesaj gönderebilirsiniz.
Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.